กรมทหารพรานที่ 36

นามหน่วย     ชื่อเต็ม      กรมทหารพรานที่ ๓๖ 

                    ชื่อย่อ        กรม ทพ.๓๖     

ที่ตั้งถาวร    บ.โป่ง ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งชั่วคราว   ค่ายเทพสิงห์  ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเฝ้าและรักษาอาคารเรือนโรง/บ้านพัก ของหน่วย ร.๗/๔ เดิม ซึ่งปิดบรรจุ เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๓๘

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

     เดิมในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่  มีกองร้อยอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๖๑   ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่เตี๋ย  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และกองร้อยอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๖๒ ตั้งอยู่ที่ บ้านบนนา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๓  ขึ้นการบังคับบัญชากับ กรมอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๐๐๙  ตั้งอยู่ที่   จังหวัดกำแพงเพชร  แต่เนื่องจาก ๒ กองร้อยอาสาสมัครทหารพราน  ดังกล่าวอยู่ห่างไกลหน่วยบังคับบัญชายากแก่การควบคุมกำกับดูแล  อาจทำให้เสียผลต่อการปฏิบัติงาน กองทัพภาคที่ ๓  จึงได้ขออนุมัติ  กองทัพบกจัดตั้งกรมอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๐๑๑  เมื่อ  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๒๕  เพื่อควบคุมบังคับบัญชา  กองร้อยอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๖๑ , ๓๖๒  และต่อมาได้จัดตั้ง   กองร้อยอาสาสมัครทหารพราน  เพิ่มขึ้นอีก ๓ กองร้อย  คือ กองร้อยอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๖๓ , ๓๖๔ และ ๓๖๕  จัดตั้งเมื่อ  ๑  มิถุนายน ๒๕๒๖  โดยกองทัพบก  ได้อนุมัติให้จัดตั้งกรมอาสาสมัครทหารพราน ที่ ๓๐๑๑ ขึ้นเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ตามหนังสือ ศปก.ทบ.ที่ กห ๐๓๔๕ (ทพ.) ๗๒๕๐ ลง  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕  มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ บ้านโป่ง ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในพื้นที่เดียวกับ  พตท.๓๕

ต่อมากองทัพบก  ได้ออกคำสั่ง  ลับ  (เฉพาะ)  ที่ ๒๒ / ๒๕๒๗  เรื่อง    การจัดตั้งกรมทหารพราน    ลง ๑๙  มกราคม ๒๕๒๗  โดยให้กองทัพภาคที่  ๓ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ   จัดตั้งกรมทหารพรานขึ้นในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๗ กรมทหารพราน และให้ยุบเลิกหน่วยเฉพาะกิจอาสาสมัครทหารพราน  ดังนั้น กรมอาสาสมัครทหารพรานที่ ๓๐๑๑  จึงได้เปลี่ยนมาเป็น  กรมทหารพรานที่ ๓๖  และได้จัดตั้ง       กรมทหารพรานที่ ๓๖  ขึ้นตั้งแต่  ๑  เมษายน ๒๕๒๗  ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ ๓  และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓  ที่ ๑๖๕ / ๒๕๒๗  เรื่อง  การจัดตั้ง และควบคุมหน่วยทหารพราน   ลง ๑๘  เมษายน ๒๕๒๗   โดยกรมทหารพรานที่ ๓๖  มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่ง (LA ๘๘๑๐๘๙)  ตำบลบ้านกาศ   อำเภอแม่สะรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ควบคุมบังคับบัญชา  ๖  กองร้อยทหารพราน   และได้รับมอบโอนจาก กรมทหารพรานที่ ๓๑ จำนวน  ๒  กองร้อยทหารพราน  มาขึ้นการบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๑๘ / ๒๕๓๑ ลง ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑  รวมเป็น  ๘  กองร้อยทหารพราน   และได้รับการขึ้นสมทบ  หมู่ ทพ.หญิง   จาก หมวดทหารพรานหญิง ๓     จำนวน   ๑   หมู่

        ต่อมากองทัพบก  ได้ออกคำสั่ง  ลับมาก  (เฉพาะ)  ที่ ๖๒ / ๒๕๔๘  เรื่อง    ปรับโอนการบังคับบัญชาหน่วยทหารพราน  ลง ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ โดยให้กองทัพภาคที่  ๓ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ  ให้ยุบเลิก / ปรับโอนอัตราของ ร้อย ทพ. ในส่วน ของ กรม ทพ.๓๖  จำนวน ๑ ร้อย ทพ. คือ ร้อย ทพ.๓๖๐๘  เพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ ๔ และได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น ร้อย ทพ.๔๕๐๙  ขึ้นการบังคับบัญชากับ   กรม ทพ.๔๕  ซึ่งมีผลให้ กรม ทพ.๓๖  คงเหลือกำลัง  จำนวน ๗  ร้อย ทพ. ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ต่อมา ตามหนังสือ  ศปก.ทบ.ลับ – ด่วน ที่ กห ๐๔๐๗/๑๑๙๑ ลง ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙  เรื่อง การเปิดการบรรจุ และยุบ ร้อย ทพ.จจ.๙๕๘ , ๙๖๓  ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ อนุมัติให้กองทัพภาคที่ ๓ ปิดการบรรจุ และยุบ ร้อย ทพ.จจ.๙๕๘ , ๙๖๓ และปรับโครงสร้างการจัดหน่วย ร้อย ทพ.จจ.ทภ.๓  โดยกองทัพภาคที่ ๓ (อนุมัติ มทภ.๓ ท้ายหนังสือ กยก.ทภ.๓ ลับที่ กห ๐๔๘๓/กยก.๕๘ ลง ๓๐ พ.ค.๔๙ เรื่อง  ขออนุมัติปรับโครงสร้างการจัดหน่วย ร้อย ทพ.จจ.ของ ทภ.๓)  ได้แบ่งมอบและปรับโอนการบังคับบัญชา  จำนวน ๑ ร้อย ทพ.จจ ให้กับ กรม ทพ.๓๖ รวมเป็น ๘ ร้อย ทพ. คือ ร้อย ทพ.จจ.๙๕๗  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙