ทำเนียบ อดีตผู้บังคับบัญชา

พ.อ.องอาจ ชูตินันท์
ตั้งแต่ เม.ย. 27 – ต.ค.32
พ.อ.สุคลธ์ เทพกุศล
ตั้งแต่ ต.ค.32-ก.ค.35
พ.อ.ประสม สอนปาน
ตั้งแต่ ก.ค.35-ต.ค.35
พ.อ.สุนทร เมี้ยนกำเนิด
ตั้งแต่ ต.ค.35-ต.ค.38
พ.อ.ธีรวุฒิ อินทรไข่
ตั้งแต่ ต.ค.38-ก.พ.42
พ.อ.การุณ ขุนสูงเนิน
ตั้งแต่ ก.พ.42-ธ.ค.44
พ.อ.ศุภชัย พรมหมรุ่งเรือง
ตั้งแต่ ธ.ค.44-ธ.ค.45
พ.อ.นพพร เรือนจันทร์
ตั้งแต่ ธ.ค.45-ธ.ค.47
พ.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
ตั้งแต่ ธ.ค.47-พ.ค.49
พ.อ.บุญยืน อินกว่าง
ตั้งแต่ พ.ย.49-มิ.ย.52
พ.อ.วรเทพ บุญญะ
ตั้งแต่ มิ.ย.52-พ.ย.53
พ.อ.คชาชาต บุญดี
ตั้งแต่ พ.ย.53-พ.ย.57
พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
ตั้งแต่ พ.ย.57-ต.ค.58
พ.อ.ภาส วงศ์สารภี
ตั้งแต่ พ.ย.58-ปัจจุบัน
พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล
พ.ย.58-ต.ค.62
พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย
ตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน